POLITYKA PRYWATNOŚCI agatazejfer.pl

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp – dane kontaktowe

2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

4. Uprawnienia Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

6. Sposób przetwarzania danych osobowych

7. Zgoda i cofnięcie zgody

8. Przechowywanie danych

9. Udostępnianie danych innym podmiotom

10. Cookies

11. Zmiany w polityce prywatności

12. Prawa autorskie

1. Wstęp – dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego i sklepu internetowego agatazejfer.pl jest Agata Zejfer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Lutyków 6 lokal 5, 75-844 Koszalin, NIP: 672-196-89-53, REGON: 361868888, adres poczty elektronicznej: poczta@agatazejfer.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą oraz Sprzedawcą

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Agatę Zejfer danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową pod domeną agatazejfer.pl (dalej zwanych „Użytkownicy”).

Szanując prywatność Użytkowników Agata Zejfer udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik miał możliwość uzyskania informacji w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z serwisu agatazejfer.pl.

2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Administratora odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r., ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019.1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U.2020.344).

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

3.2 Dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

3.3. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.

3.4. Administrator danych osobowych dba o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych.

3.5. Administrator danych osobowych realizuje prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych, poprawiania danych, usunięcia, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

3.6. Administrator danych osobowych ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

3.7. Administrator danych osobowych chroni dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

3.8. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

4.1. Administrator danych osobowych realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

4.2. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

– dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane przez administratora i w jaki sposób,

– sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,

– sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu użytkownika, administrator zaprzestanie przetwarzania danych użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością użytkownika lub polegają na obronie roszczeń administratora (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu zostanie natychmiast zaniechane.

– usunięcia danych osobowych przez Administratora danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polegające co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych użytkownika.

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

– złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, należy przesłać mailowo na adres: poczta@agatazejfer.pl lub pisemnie na adres: Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer, ul. Lutyków 6 lokal 5, 75-844 Koszalin

4.4. Zgłoszone wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Administrator danych osobowych podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

5.2.W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych administrator zobowiązuje się do uwzględnienia:

a) poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – zapewnienie dostępu upoważnionych osób do danych użytkownika, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

5.3. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik Administratora danych osobowych mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

6. Sposób przetwarzania danych osobowych

Cel i podstawa przetwarzania danych Użytkowników

Agata Zejfer przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach, w szczególności związanych z zawieraniem umowy sprzedaży produktów dostępnych na stronie agatazejfer.pl oraz z zawieraniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sposób zbierania danych

Dane osobowe użytkownika mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie zgody użytkownika, od współpracujących z Agatą Zejfer firmami, podwykonawców, poszczególnych marek, ze strony internetowej agatazejfer.pl (sklep internetowy, formularze kontaktowe)

Jakie dane podlegają przetwarzaniu

Dane osobowe, mogą obejmować dane identyfikacyjne użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, numer PESEL. Za każdym razem przetwarzane są dane tylko w niezbędnym ich zakresie danych.

W ramach prowadzenia serwisu internetowego agatazejfer.pl Agata Zejfer może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie użytkownika lub jego zapytanie. Użytkownicy korzystający z serwisu agatazejfer.pl pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować.

7. Zgoda – cofnięcie zgody

7.1. W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda użytkownika może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

7.2. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie agatazejfer.pl bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych osobowych.

7.3. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla użytkownika.

Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych użytkownika, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.4. Wniosek użytkownika o wycofanie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzać dane użytkownika w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon.

8. Przechowywanie danych

Administrator danych osobowych przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora danych osobowych informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

9. Udostępnianie danych innym podmiotom

9.1. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

9.2. Administrator danych osobowych może udostępnić dane użytkownika podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Agaty Zejfer., którym zlecono czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.

9.3. W zakresie celu marketingowego odbiorcami danych osobowych użytkownika jako podmiotu przetwarzającego mogą być partnerzy handlowi Agaty Zejfer, działający na zlecenie i w imieniu Agaty Zejfer.

9.4. W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od użytkowników i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom przedmiotowej polityki prywatności.

10. Cookies

10.1. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze stron internetowych Usługodawca gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Są one wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów należących do Usługodawcy.

10.2. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają Usługodawcy na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

10.3. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Usługodawca nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

10.4. Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika, co pozwala na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i ułatwia korzystanie z portalu.

11. Zmiany w Polityce

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia obowiązującej oferty.

12. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu agatazejfer.pl w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone i przysługują Agacie Zejfer. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).