🎄 Spraw sobie prezent na Święta! Do -20% na zestawy świąteczne. Kliknij TUTAj i zapoznaj się z propozycjami dla kosmetologa.

REGULAMIN SERWISU ALL ABOUT SKIN ACADEMY

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług oferowanych przez Administratora – Agatę Zejfer, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer, ul. Lutyków 6/5, 75-833 Koszalin, NIP: 672-196-89-53 (dalej w treści: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@agatazejfer.pl
2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem uprzedniej akceptacji treści Regulaminu.

§2 Oferta i dostęp do oferty

1. W ramach Serwisu Administrator świadczy odpłatne usługi, polegające na dostarczaniu Klientom treści cyfrowych (w szczególności filmów, programów, przeglądów prasy branżowej, wykładów, artykułów itp. – wykaz wszystkich dostępnych treści na stronie: www.allaboutskinacademy.com) z możliwością ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz usługi nieodpłatne w postaci przesyłania newslettera, dostępu do konta Klienta.
2.Administrator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi i Serwisu. Administrator będzie informować Klienta o aktualizacjach Serwisu i będzie je dostarczać Klientowi przez czas świadczenia Usługi.
3. Szczegółowe informacje o cechach Usługi, w tym dotyczące rodzaju Treści, wysokości Opłaty i dostępnych sposobach płatności, Okresie Dostępu, Sprzęcie, na którym może być odtworzona Treść, dostępne są w Serwisie przy opisie danego Pakietu.
4. Baza Treści w Serwisie jest aktualizowana okresowo, a ilość i rodzaj Treści, ich opisy mają charakter zmienny w czasie.
5. Korzystanie z Usług wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za dostęp do Usług nie obejmują kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usług, które ponosi Klient zgodnie z taryfą swojego operatora.

§ 3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Klienta:
– komputera/smartfona lub innego urządzenia z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 9.5,
– dla komputerów: systemu operacyjnego w wersji co najmniej Windows 7,
– dla urządzeń mobilnych: systemu operacyjnego nie starszego niż iOS 13.0 lub Android 8.0,
– dla odbiorników telewizyjnych: systemu operacyjnego w wersji nie starszej niż AndroidTV 6.0 Tizen 4.0, WebOS 4.04.
2. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego Sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie przed skorzystaniem z Usługi, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi, kontakt z Administratorem.
3. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy Sprzęt Klienta nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Korzystanie z Usługi związane jest z zainstalowaniem i korzystaniem z plików „cookies” (krótki plik tekstowy zapisywany na Sprzęcie, i odczytywany przez serwer sieciowy) lub podobnych technologii. Warunkiem działania „cookies” lub podobnych technologii jest ich akceptacja przez przeglądarkę, z której korzysta Klient oraz nieusuwanie ich z Urządzenia w
czasie korzystania z Usługi. Możliwość korzystania z niektórych rodzajów plików „cookies” lub podobnych technologii jest niezbędna dla prawidłowego działania Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z „cookies” lub podobnych technologii znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.

§4 Konto i logowanie

1. W celu skorzystania z Usług wymagane jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz dokonanie bezpłatnej rejestracji Konta w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza, określenie hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. Rejestracja następuje z chwilą potwierdzenia złożenia formularza na podany przez Klienta adres e-mail i uruchomienia zamieszczonego w nim linku weryfikacyjnego.
2. Jeden Klient może posiadać jedno Konto w Serwisie. Adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta będzie wykorzystywany jako adres do korespondencji w celu dostarczania informacji związanych z Kontem w zakresie nienaruszającym przepisów prawa.
3. Klient może zrezygnować z posiadania (usunąć) Konto w Serwisie i zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że do czasu dezaktywacji cyklicznych zobowiązań płatniczych aktywnych na Koncie, usunięcie Konta nie jest możliwe. Żądanie usunięcia Konta z przyczyn niezależnych od Administratora nie ma wpływu na złożone uprzednio Zamówienia i dokonane Opłaty.
7. Korzystanie z Usługi wymaga każdorazowo logowania do Serwisu, z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła ustalonych przez Klienta dla danego Konta.

§ 5 Warunki zawierania umowy, rozwiązywania umowy, płatności

 1. Umowa na świadczenie usług przez Administratora z Klientem zawierana jest na odległość drogą elektroniczną.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Klienta konta w Serwisie, zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, wyrażenie przez Klienta zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej oraz pozytywne zweryfikowanie przez operatora uiszczenia przez Klienta opłaty za korzystanie z Serwisu.
3. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie na stronie Administratora formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności.
4. Klient poprzez zamówienie odpłatnej usługi korzystania z Serwisu i dokonując płatności za tę usługę, wyraża zgodę na pobranie przez Administratora opłaty za bieżący okres rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
5. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług na rzecz konsumenta może nastąpić przed upływem 14-dniowego okresu do odstąpienia od umowy pod warunkiem wyrażenia przez Klienta w procesie zakupowym zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług w zakresie treści cyfrowych, co jednak spowoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.
6. Po zawarciu umowy Administrator przesyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie zawarcia umowy.
7. Po zawarciu umowy Klient uzyskuje dostęp do płatnych treści Serwisu przez określony w wybranym pakiecie okres czasu, pod warunkiem dokonywania okresowych płatności. Płatności pobierane są przez Administratora za pośrednictwem operatora płatności automatycznie wraz z rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, odpowiednią kwotą należną za najbliższy bieżący okres rozliczeniowy.
8. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec opłaconego bieżącego okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane jest z poziomu konta Klienta poprzez naciśnięcie przycisku Rezygnacja albo Usuń Konto Klienta lub inne równoważne.
9. Umowa ulega rozwiązaniu automatycznie w przypadku braku płatności za kolejny okres rozliczeniowy ze skutkiem na koniec poprzedniego opłaconego okresu rozliczeniowego.
10. Klient (będący osobą fizyczną), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy np. poprzez wysyłkę pisma na adres: ul. Lutyków 6/5, 75-833 Koszalin, e-mail na adres: kontakt@agatazejfer.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
11. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia o utracie prawa odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Klientowi potwierdzenie.
12. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przez upływem terminu odstąpienia jest dobrowolne. Administrator może świadczyć Usługę po otrzymaniu od Klienta wyraźnej i uprzedniej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy Zamówieniu i potwierdzane zgodnie z pkt. 11 powyżej.

§ 6 Okres dostępu do Treści

1. Aktywacja Usług jest dokonywana przez Administratora po zawarciu Umowy, zgodnie z jej warunkami.
2. Materiały są udostępniane Klientowi przez Okres Dostępu określony przy Zamówieniu w Serwisie.
3. Okres Dostępu oznacza ilość dni lub miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie ze wskazaniem w opisie danego Pakietu.
4. Zakazane jest wykorzystanie Serwisu z naruszeniem prawa, w tym umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów naruszających prawo i Regulamin.
5. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 7 Pakiety odnawiane cyklicznie, Subskrypcja

1. Zamówienie w Serwisie Pakietu cyklicznego odnawianego automatycznie (subskrypcji) oznacza, że Klient będzie otrzymywał do niego płatny dostęp, odnawiany automatycznie co 30 dni na kolejne 30 dniowe okresy lub na inne dłuższe okresy wskazane przy danym Pakiecie (6 miesięcy lub 1 rok) przez czas nieokreślony, do czasu, gdy Klient dokona rezygnacji z Pakietu lub Pakiet zostanie dezaktywowany przez Administratora.
2. Warunkiem Zamówienia Pakietu w subskrypcji jest wyrażenie przez Klienta zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej.
3. Płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej pobierane są przez dostawcę usług płatniczych cyklicznie oraz automatycznie (autoodnawialna płatność) stosownie do regulaminów i zasad udostępnianych przez tego dostawcę. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Klient, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy.
4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z odnowienia Pakietu na kolejne okresy, po zalogowaniu na swoje Konto i złożeniu rezygnacji z Pakietu na kolejne okresy, zgodnie z instrukcją w Serwisie.
5. Administrator zastrzega prawo dezaktywacji Pakietu w subskrypcji, w przypadku zmiany oferty, o czym Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila wskazanego przy rejestracji Konta w Serwisie z wyprzedzeniem. W takim przypadku Pakiet nie będzie odnowiony i Opłaty nie będą pobrane w kolejnych okresach. W przypadku automatycznego pobrania Opłaty za kolejny okres, w którym Pakiet nie będzie dostępny, opłata zostanie Klientowi zwrócona z wykorzystaniem formy, za pośrednictwem której nastąpiło jej pobranie, a gdyby zwrot w tej formie okazał się niemożliwy, zostaną zwrócone w innej formie wskazanej przez Klienta.
6. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty za kolejny okres dostępu do Pakietu, próba pobrania opłaty zostanie ponowiona kolejno 3 razy przez 7 dni. W przypadku, gdy wszystkie próby okażą się bezskuteczne, w kolejnych okresach Pakiet nie będzie odnowiony i opłaty nie będą pobrane, a Usługa nie będzie świadczona.

§ 8 Konto Użytkownika

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest założenia przez Klienta w Serwisie indywidualnego konta (Użytkownik może posiadać tylko jedno konto) przy użyciu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.allaboutskinacademy.com
2. Zarejestrowanie Klienta w Serwisie jest bezpłatne.
3. Konto Klienta może posiadać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat.
4. Klient zarejestrowany w Serwisie ma dostęp do usług bezpłatnych (newslettera) oraz odpłatnych (w szczególności nagrania, artykuły, webinary, szkolenia).
5.Klient, który nie dokonał wymaganej opłaty za odpłatne usługi Serwisu, zrezygnował z dostępu do Serwisu, został zablokowany przez Administratora czy też usunął swoje Konto w Serwisie, traci automatycznie dostęp do odpłatnych usług w Serwisie. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek uiszczonych przez niego opłat z tytułu korzystania z Serwisu. Klient zachowuje jednak prawo do otrzymywania informacji marketingowych o produktach lub usługach Administratora w formie newsletterów.

§ 9 Obowiązki Klienta

1. Klient nie może udostępniać treści cyfrowych, do których uzyskał dostęp w ramach swojego konta Klienta, osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w tym nie może zapisywać, zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać tych treści.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób, który nie utrudni dostępu do Serwisu innym Klientom, w szczególności nie będzie próbował obchodzić zabezpieczeń technicznych Serwisu, zakłócać działania Serwisu.
4. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub z niniejszym Regulaminem Administrator może w trybie natychmiastowym zablokować Klientowi dostępu do Serwisu do wyjaśnienia.

§ 10 Udostępnianie treści cyfrowych Serwisu, prawa autorskie i licencja

1. Administrator udostępnia Klientowi w ramach Serwisu treści cyfrowe wyłącznie odpłatnie.
2. Operatorem płatności są: Przelewy24 (PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887) oraz PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. , 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg).
3. W ramach świadczenia usług i dostępu do danego Pakietu, Administrator udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z danych utworów znajdujących się w wybranym Pakiecie na czas oznaczony równy wybranemu Pakietowi. Po upływie tego okresu Licencja wygasa, a Klient jest zobowiązany, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z utworów znajdujących się w Pakiecie, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i Prawie autorskim.
4. Klient może korzystać z utworów znajdujących się w wybranym Pakiecie wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem przepisów Prawa autorskiego oraz stosownie do określonego zgodnie z Regulaminem rodzaju licencji.
5. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Utworu.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego, Klient nie może w szczególności:
– rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim utworów, ani ich fragmentów, ani ich kopii,
– udostępniać utworów ani ich fragmentów, ani ich kopii z serwerów ftp, na stronach internetowych, czy z innych urządzeń, które powodowałyby jego dostępność dla innych niż Klient podmiotów,
7. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań utworów lub dokonywania w nich zmian, w szczególności do skracania utworów, zmiany tytułu, itp.
8. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworów.
9. Klient nie jest uprawniony do dokonywania dalszej dystrybucji lub innego rodzaju rozpowszechniania, zwielokrotniania, udostępniania i jakiegokolwiek obrotu utworami.
10. Administrator oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, a także że utwory jakie powstaną w ramach wykonywania umowy nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich.
11. Klient jest uprawniony do korzystania z utworów tylko na własny, niekomercyjny użytek.
12. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków udzielonej mu licencji, z uwzględnieniem: postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego i ponosi prawem przewidzianą odpowiedzialność za korzystanie z utworów z naruszeniem tych warunków.
12. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków Licencji, o których mowa w ust.
13. Administrator ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zawinionego przez Klienta naruszenia postanowień Regulaminu.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącej ingerencji w treści cyfrowe oferowane w ramach Serwisu, a w szczególności do wycofania i/lub dodawania treści cyfrowych do Serwisu.
15. Administrator zastrzega sobie możliwość wstrzymania działania Serwisu z przyczyn technicznych (w tym niezbędnych czynności konserwacyjnych) na czas do 72 godzin miesięcznie.
16. Administrator dba o zapewnienie wysokiej jakości działania Serwisu, niemniej jednak nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu oraz jakości odtwarzania treści cyfrowych w Serwisie z uwagi na używany przez Klienta sprzęt obsługujący Serwis i dostęp do Internetu.

§ 11 Newsletter

1. Klient podczas procesu zakładania konta może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu i pozostałej działalności Administratora oraz jego partnerów.
2. Korzystanie przez Klienta z newslettera jest usługą niezależną od korzystania z Serwisu i jest dostępna również w przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wciśnięcie na stronie Serwisu przycisku unsubscribe (lub o treści odpowiedniej).

§12 Reklamacje

1. Reklamacja może zostać złożona:
a) elektronicznie – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci: formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@agatazejfer.pl
b) w formie pisemnej – na adres ul. Lutyków 6/5, 75-833 Koszalin
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta,
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okresu będącego przedmiotem reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, w szczególności wskazanie momentu wystąpienia problemu dotyczącego Usługi,
c) podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana przez Klienta. W przypadku złożenia reklamacji drogą pisemną, Klient powinien wskazać sposób komunikacji z podaniem adresu poczty elektronicznej lub adresu zamieszkania dla odpowiedzi pisemnej.
5. Administrator może wezwać Klienta do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Umową wynika z cech Środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Klienta reklamacja pozostawiana jest bez rozpatrzenia. Klient ma obowiązek współpracy w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
6. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

§13 Postanowienia końcowe, zmiany regulaminu

1. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z Umową może być dokonana w uzasadnionych przypadkach takich jak:
a. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;
b. zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń; postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;
c. usprawnienie działania Usługi oraz obsługi klienta;
d. przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi;
e. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;
f. zmian w zakresie wprowadzania nowych, dodatkowych funkcji, opcji usługi;
g. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów;
h. zmian dotyczących cen dostępnych Pakietów.
3. Administrator poinformuje Klientów o zmianach wskazanych w ust. 2 powyżej poprzez opublikowanie informacji o dokonywanych zmianach na stronie www.allaboutskinacademy.com
4. Publikacja nastąpi z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z usługi, Administrator poinformuje Klienta o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14 dniowym wyprzedzeniem na trwałym nośniku, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.
6. Jeśli Klient nie akceptuje zmian wprowadzonych zgodnie z ust. 5, jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o niej, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
7. Uprawnienie do wypowiedzenia nie przysługuje, jeżeli Administrator zapewniła Klientowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.
8. Do zmian Cennika powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Zmiany Cennika nie wpływają na uprzednio uzyskany przez Klientów dostęp do Pakietu.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
10. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.
11. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie Regulaminu.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ALL ABOUT SKIN ACADEMY

SPIS TREŚCI:
1. Wstęp – dane kontaktowe
2. Definicje,
3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
4. Zasady przetwarzania danych osobowych
5. Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
6. Bezpieczeństwo danych osobowych
7. Sposób przetwarzania danych osobowych
8. Przechowywanie danych
9. Udostępnianie danych innym podmiotom
10. Cookies
11. Zmiany w polityce prywatności
12. Prawa autorskie

§1. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
Szanując prywatność Użytkowników Serwisu, Agata Zejfer udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik miał możliwość uzyskania informacji w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z serwisu www.agatazejfer.pl/www.allaboutskinacademy.pl

Dane kontaktowe www.agatazejfer.pl
Agata Zejfer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kosmetologia Interdyscyplinarna z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Lutyków 6/5, 75-833, NIP: 672-196-89-53, adres poczty elektronicznej: kontakt@agatazejfer.pl, numer telefonu: 886764058
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
e-mail: kontakt@agatazejfer.pl
Adres: ul. Lutyków 6/5, 75-833 Koszalin

§2. Definicje

2.1.Administrator – Agata Zejfer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kosmetologia Interdyscyplinarna z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Lutyków 6/5, 75-833, NIP: 672-196-89-53,

2.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
2.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.allaboutskinacademy.com
2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

§3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Agaty Zejfer odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r.
– ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019.1781.t.j.)

§4. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

4.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

4.2 Użytkownik może założyć konto w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym dane wymagane do założenia konta są odpowiednio oznaczone, a pozostałe dane – jeśli ich podanie jest przewidziane w formularzu – są fakultatywne i nie są konieczne do założenia konta), dzięki czemu Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności lub usług Serwisu. W takim przypadku przetwarzane są dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz informacje o korzystaniu z Serwisu. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. że Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.

4.3.W przypadku, gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności.

4.4.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

4.5. Dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, to jest:
a) zapewnienia dostępu do Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO),
c) realizacji przysługujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
– marketing własny, w tym profilowanie, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę,
– wykrywanie i eliminacja nadużyć,
– cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne, statystyczne,

4.6. Administrator realizuje prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych, poprawiania danych, usunięcia, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

4.7. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

4.8. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

4.9. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4.10. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

§5. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
5.2. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne,
– dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane przez administratora i w jaki sposób,
– sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
– sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu użytkownika, administrator zaprzestanie przetwarzania danych użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością użytkownika lub polegają na obronie roszczeń administratora (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu zostanie natychmiast zaniechane.
– usunięcia danych osobowych przez Administratora („prawo do bycia zapomnianym”) polegające co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych użytkownika,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych: użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
– złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5.3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, należy przesłać mailowo na adres kontakt@agatazejfer.pl lub pisemnie na adres: Agata Zejfer Kosmetologia Interdyscyplinarna, ul. Lutyków 6/5, 75-833 Koszalin.
5.4. Zgłoszone wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

§6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
6.2.W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych administrator zobowiązuje się do uwzględnienia:
a) poufności – ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – zapewnienie dostępu upoważnionych osób do danych użytkownika, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
6.3. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik Administratora mający dostęp do danych osobowych dysponuje 0odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

§7. Sposób przetwarzania danych osobowych

Cel i podstawa przetwarzania danych Użytkowników
Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach, w szczególności związanych z dostępem do serwisu www.allaboutskinacademy.com oraz z zawieraniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

Jakie dane podlegają przetwarzaniu
Dane osobowe, mogą obejmować dane identyfikacyjne użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, data urodzenia. Za każdym razem przetwarzane są dane tylko w niezbędnym ich zakresie danych.
W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.allaboutskinacademy.com Administrator może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne żeby korzystać z zasobów Serwisu.

§8. Przechowywanie danych

Administrator. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

§9. Udostępnianie danych innym podmiotom

9.1. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
9.2. Administrator może udostępnić dane użytkownika podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zlecono czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center.
9.3. W zakresie celu marketingowego odbiorcami danych osobowych użytkownika jako podmiotu przetwarzającego mogą być partnerzy handlowi Administratora działający na zlecenie i w imieniu Administratora.
9.4. W przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od użytkowników i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom przedmiotowej polityki prywatności.

§10. Cookies

10.1. W związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Są one wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów należących do Administratora.
10.2. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają Administratorowi na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).
10.3. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Administrator nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
10.4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika, co pozwala na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i  ułatwia korzystanie z portalu. 

§11. Zmiany w Polityce

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia obowiązującej oferty.

§12. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu www.allaboutskinacademy.com w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2021.386).